Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Algemeen

Brink en haar bedrijfsonderdelen zijn verantwoordelijk voor deze website. Zodra je een sollicitatie stuurt naar een van de bedrijfsonderdelen van Brink , is het MT van dat bedrijfsonderdeel verantwoordelijk voor de verdere verwerking van de persoonsgegevens die je op deze website invoert en voor de verdere afhandeling van je sollicitatie. Alle bedrijfsonderdelen van Brink maken gebruik van deze privacy statement recruitment teneinde de privacy van sollicitanten te waarborgen. Wij volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de relevante richtlijnen en voorschriften. Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop wij de gegevens van de sollicitanten verzamelen en verwerken en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures bij Brink .
Deze privacy verklaring zal telkens worden aangepast aan de meest recente regelgeving. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen. Deze versie is gepubliceerd op 25 mei 2018 en aangepast op 10 juli 2020.

Het doel van het verzamelen en verwerken

De gegevens die door de sollicitant op het (digitale) sollicitatieformulier  worden ingevuld, worden door ons uitsluitend verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een functie binnen ons bedrijf. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt en/of worden opgeslagen. Teneinde een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacatures, bestaat het werving- en selectieproces onder andere uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en/of het plannen van een sollicitatiegesprek, eventueel en indien relevant het contact opnemen met opgegeven referenten en/of opleidingsinstituten en het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.
Met “verwerken” van persoonsgegevens wordt bedoeld het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens in het kader van de werving- en selectieprocedure.
De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van het (digitale) sollicitatieformulier door de sollicitant. Daarna kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing.

Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen uitsluitend gegevens die relevant zijn voor het werving- en selectieprocedure. Deze gegevens zijn in ieder geval de naam, voornamen, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, contactgegevens (telefoonnummer en e-mail), het geslacht, de geboortedatum en de gewenste salarisindicatie van de sollicitant. Verder kunnen relevant zijn de opleiding, gevolgde cursussen, stages en de arbeidsgeschiedenis van de sollicitant. Indien je een CV of motivatiebrief indient, verwerken we alle overige informatie die daarin is opgenomen. Voor bepaalde functies wordt een verklaring van goed gedrag en/of een online screening/cv- en referentiecheck uitgevoerd.
Indien dit voor de functie noodzakelijk is, kunnen sollicitanten worden gevraagd deel te nemen aan een assessment. In dat geval worden aan het assessmentbureau slechts die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment worden verstrekt.
Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die zien op de godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, geaardheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Met wie worden gegevens gedeeld?

De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan degenen, die belast zijn met of leiding geven aan de werving- en selectie activiteiten binnen ons bedrijf of die daarbij noodzakelijkerwijs zijn betrokken. De persoonsgegevens komen binnen bij het betreffende bedrijfsonderdeel waar de sollicitant heeft gesolliciteerd. Wij zullen geen gegevens verstrekken van sollicitanten aan derde partijen, tenzij zij daartoe wettelijk is verplicht.

Het bewaren van gegevens

Wij bewaren de gegevens van sollicitanten tijdens de werving- en selectieprocedure. Na afloop van de procedure, zullen wij de gegevens bewaren gedurende de tijd waarvoor de sollicitant toestemming heeft gegeven. De sollicitant dient op het sollicitatieformulier ondubbelzinnig toestemming te geven of wij de sollicitant mogen benaderen voor toekomstige vacatures. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft worden de gegevens van de betreffende sollicitant maximaal gedurende één jaar bewaard. Indien de sollicitant hiervoor geen toestemming geeft, zullen – in het geval een sollicitant wordt afgewezen – de gegevens van de sollicitant vier weken na het afronden van de sollicitatieprocedure worden verwijderd. In het geval een sollicitant wordt aangenomen, dan worden de gegevens bewaard tot het moment dat de sollicitant is ingevoerd in het HR-systeem.
De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Beveiliging

Alle gegevens die naar de website worden verstuurd maken gebruik van encryptie en communicatie met de server via https.

De rechten van de sollicitant

De sollicitant heeft recht op toegang tot zijn of haar persoonsgegevens die door ons worden bewaard. De sollicitant heeft eveneens het recht om ons te verzoeken zijn of haar gegevens te beperken, corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Als het relevant is voor de sollicitatieprocedure kun je ons verzoeken je persoonsgegevens beschikbaar te stellen of over te dragen aan een derde partij zoals bijv. een assessment bureau. Wij zullen dan aan dit verzoek gehoor geven.

De sollicitant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthouder die verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van de regels die gaan over de bescherming van persoonsgegevens.

Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens?

Neem contact op met Diana de Ceuninck - van Capelle