Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Specialisatie en concentratie in de cure-sector

Door de continue bewegingen in de zorgwereld weten we niet precies hoe de toekomst eruitziet. Schaalvergroting, ‘specialisatie en concentratie’, kwaliteitsverbetering, kostenbesparing, medisch-technologische ontwikkelingen, nieuwe toetreders in de markt. Er moet met meerdere toekomstscenario’s rekening worden gehouden.

Wat betekent dit voor huisvesting en vastgoed? Is een ‘kernportefeuille met een flexibele schil’ de oplossing? Hoe organiseer ik dit? Welke risico’s ga ik aan en wat is de premie die ik daarvoor betaal? Vragen waar jij wellicht mee zit die ook voor Brink waanzinnig uitdagend zijn. De zorgkaart in Nederland verandert en er ontstaan nieuwe initiatieven. De teams van Brink ontwikkelen met jou een vastgoedstrategie en begeleiden de veranderopgave.

Transformatie bestaand zorgvastgoed

Stelselwijzigingen. Bezuinigingen. Snelle medisch-technologische ontwikkelingen. Door al die veranderingen is veel bestaand zorgvastgoed zonder ingrijpende aanpassing, niet meer geschikt en betaalbaar in te zetten. Met leegstand tot gevolg. Terwijl het in veel gevallen financieel nog wel op het conto van zorginstellingen of woningcorporaties drukt.

Bij Brink draaien we dan warm, want oplossingen zijn geboden. En die worden voor dit probleem logischerwijs gezocht in de transformatie van het zorgvastgoed naar huisvesting voor andere zorgfuncties. Of functies buiten de zorg. Hergebruik lijkt duurzaam, maar is soms lastig te realiseren. Wij brengen kritische succesfactoren voor de doorexploitatie van bestaand zorgvastgoed in beeld, stellen vernieuwingsprogramma’s op en begeleiden de realisatie.

Integrale business case en financiering

Zonder goede business case geen financiering. En je weet, het verkrijgen van financiering is in de huidige markt niet langer vanzelfsprekend. Het begint met de juiste keuzes, vertaald in een robuuste en integrale business case voor zorg en vastgoed. Brink verzorgt de financiële vertaling van jouw project en vastgoedportefeuille in een meerjarenraming, met zicht op rendement en risico.

Wij sturen op een haalbaar project, dat betaalbaar en financierbaar is vanuit jouw zorgdienstverlening. Wij wegen investering en exploitatie integraal af. Wij zetten ons in om jouw kasstromen te optimaliseren en risico’s te minimaliseren. Dat doen we met een brede blik en creatieve benadering, maar zeker gefundeerd op degelijke rekenmodellen. Aansluitend begeleiden wij je graag bij het aantrekken van financiering om jouw ambities daadwerkelijk te realiseren.

Woonvormen tussen thuis en verpleeghuis

De scheiding van wonen en zorg heeft geleid tot grote gevolgen voor de bedrijfsvoering van verpleeg- en verzorginstellingen. Het heeft ook de ontwikkeling gestimuleerd van nieuwe woonvormen tussen thuis en verpleeghuis. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Hoe kunnen woningen en zorgvastgoed optimaal worden ingezet om de zorgdienstverlening te borgen? Wie zijn mijn klanten? Hoe voorkom ik leegstand? Hoe ziet een geschikte en betaalbare zorgwoning eruit? Hoe houd ik mijn exploitatie ‘boven water’? Welke huur moet voortaan voor een woonruimte gevraagd worden? En hoe vertaalt zich dit in de bedrijfswaarde?

Vastgoedexploitatie en zorgexploitatie smelten samen. Zorginstellingen en woningcorporaties staan voor een heel scala aan nieuwe uitdagingen. Wij ondersteunen hen in de beantwoording van deze vragen. Bijvoorbeeld door het opstellen van meerjaren-prognoses, strategische vastgoedplannen en haalbare vastgoed business cases.

Strategische vastgoedplannen

Hoe kan je voor jouw zorgvastgoedportefeuille tot een gedegen lange termijn vastgoed(management)beleid komen? En dat bovenal aansluit op de visie, de doelen en de strategie van jouw instelling? Tja. En daarbij ook nog adequaat rekening houdt met voor huisvesting relevante, actuele en te verwachten ontwikkelingen in de zorg? Oef. Dat zijn aardige uitdagingen. Hoe ziet mijn portefeuille er eigenlijk uit en hoe presteert mijn portefeuille? Hoe zit het met leegstand? Onderhoudskosten? Inzetbaarheid? Zomaar wat vragen waar je graag grip op zou willen hebben.

Welke panden kunnen worden aangemerkt als ‘strategische kernvoorraad’? Wat is, rekening houdend met de onzekerheden van de transitie, de toekomstige huisvestingsvraag? Gelukkig beoordeelt Brink het huisvestingsaanbod en maakt Brink de lange termijn huisvestingsvraag voor jou inzichtelijk. We matchen vraag en aanbod en schetsen de veranderopgave voor jouw instelling op korte en (middel)lange termijn.

Recente Projecten

Actueel