Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

De Rijksoverheid als beleidsmaker en regelgever

De Rijksoverheid maakt het beleid als het gaat om zorg, onderwijs, mobiliteit, veiligheid en ruimtelijke ordening. Daarmee stelt ze eisen aan de benodigde voorzieningen en de openbare ruimte. Maar beleid wijzigt. Door maatschappelijke of demografische ontwikkelingen, of door politieke kleurverandering. Of gewoon door voortschrijdend inzicht.

Deze wijzigingen vertalen zich in veranderende verhoudingen binnen de sector, zoals centralisatie- en decentralisatiebewegingen, maar ook in veranderende kwalitatieve en financiële eisen aan voorzieningen. Lang niet altijd zijn alle effecten van een beleidswijziging tevoren adequaat in kaart gebracht of staan betrokkenen klaar om mee te bewegen. Brink helpt de Rijksoverheid bij het formuleren en doorgronden van beleidswijzigingen én de organisatorische impact daarvan voor betrokkenen.

De Rijksoverheid als vastgoedeigenaar en opdrachtgever

Brink heeft driehonderdzestig graden zicht op de markt, spreekt de taal van publieke én private partijen, en voor de grootste opdrachtgevers in bouw en infra kan dat heel handig zijn. De huisvestings- en infrastructuurorganisaties binnen de Rijksoverheid moeten doelgerichter, compacter en slagvaardiger worden en invulling geven aan een veranderende vraag vanuit de klant. Dat vereist een professioneel regisseur van de markt met focus op bundeling van de vraag, sturing op prestaties en het reduceren van transactie- en faalkosten; en dus nieuwe concepten, contract- en samenwerkingsvormen.

Bij Brink vertalen wij dagelijks de ambities van overheden in concrete, uitvoerbare adviezen m.b.t. regie en marktbenadering, bijbehorende organisatie-inrichting en strategisch vastgoed- en portefeuillemanagement. En doen niks liever dan het begeleiden van programma’s en projecten.

Recente Projecten

Actueel