Woningmarkt, urgenter dan ooit

Haalbaarheid

Eén van de leukste dingen vinden wij het analyseren van de haalbaarheid van vraagstukken. Of het nu gaat om het bepalen van de kosten bij de vervanging van kozijnen, de integrale haalbaarheid van sloop-nieuwbouw van een woonwijk, of de business case van bijvoorbeeld tijdelijke wooneenheden, Brink brengt het zuiver in beeld. Heeft oog voor de verschillende aspecten en bekijkt de vraag vanuit meerdere (stakeholder)perspectieven. Wij maken moeilijke dingen helder en transparant, zodat u gefundeerd kunt kiezen.

Finance

Vastgoed en financiering hebben soms een haat-liefde verhouding. Zonder geld geen stenen. Voor sociale huurwoningen biedt de WSW-borging vaak de toegang tot kapitaal. We kunnen u daar alles over vertellen. Onder meer dat een gezonde solvabiliteit en rentabiliteit voorwaarden zijn. Maar u kunt ook bij ons voor advies terecht als u niet-DAEB bezit heeft of de financiële risico’s van uw portefeuille in kaart wilt brengen. Uw projecten vertalen wij in business cases en uw portefeuillestrategie vertalen wij in meerjarenramingen. Hiermee hebben u en uw financiers inzicht in de betaalbaarheid en financierbaarheid van uw vastgoedambities.

Assetmanagement en portefeuillesturing

Het optimaliseren van de vastgoedportefeuille staat centraal bij assetmanagement. Het bepalen van strategisch voorraadbeleid en daar uitvoering aan geven, dat klinkt eenvoudig, maar het is een complex samenspel van vele belangen. Kunnen we investeren in leefbaarheid? In nieuwbouw? Is het mogelijk de portefeuille te verduurzamen maar tegelijkertijd de huren gematigd te laten stijgen? Met tools en scherpe inzichten is er nog veel te verbeteren in de vastgoedprestaties van corporaties. Sturen op een financieel gezonde portefeuille én woningen betaalbaar houden is de uitdaging. Wij adviseren bij het opstellen van het beleid, een concreet uitvoeringsprogramma of het realiseren van onderdelen daarvan.

Geïntegreerde contracten en functioneel specificeren

De rollen veranderen. Samenwerken en risicobeheersing is het devies. Brink helpt projecten te realiseren. We helpen u in uw opdrachtgeversrol bij de uitbesteding aan de meest uiteenlopende opdrachtnemers. Geïntegreerde opgaven vragen om andere contracten en een andere houding van zowel opdrachtnemer als woningcorporatie.

We begrijpen uw ambitie en adviseren u bij de keuze van de juiste samenwerkings- en contractvorm. Daarbij formuleren wij uw vraag, selecteren de juiste samenwerkingspartners, borgen de te leveren kwaliteit en bewaken het budget. Geen directievoering, maar toetsing en acceptatie. Geen bestek en tekeningen, maar een functionele vraagspecificatie. Door onze plek in de sector – strategisch in het midden – hebben we zicht op alle ontwikkelingen en partijen. En dat is een voordeel voor u.

Duurzaamheid en onderhoud

Nul op de meter, of BENG. Dat is een veel gehoorde ambitie in de corporatiesector. Óns spreekt het aan, een gezonde combinatie van planmatig onderhoud en duurzaamheidsinvesteringen. Wij kijken altijd naar de investeringen én naar de exploitatie. Is een huurverhoging acceptabel ter dekking van de kosten? Of vindt u duurzaamheid even vanzelfsprekend als het schilderen van kozijnen? Hoe houdt u uw woningen betaalbaar én up-to-date?

Wij geven u -onder meer met Artificial Intelligence- inzicht in de onderhoudsconditie van uw bezit, richten uw onderhoudssoftware in, combineren dit door de inzet van slimme tools met uw strategie en doelstellingen. En verwerken dit in uw duurzame onderhouds- en investeringsbegroting. Wij helpen u om de koers uit te zetten en deze te realiseren. Wij zijn namelijk nogal gedreven. Met het hoofd boven de wolken om verder te kijken, maar altijd met twee voeten op de grond. Juist als het om betaalbaar duurzaam vastgoed gaat.

Recente Projecten

Actueel