Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Strategische huisvestings- en vastgoedplannen

Het onderwijs verandert steeds sneller. Nieuwe concepten doen hun intrede. De onderwijsinstelling van morgen is niet alleen een plek om te leren. Maar ook om te werken, recreëren en ontmoeten. De vastgoedportefeuille moet de huisvestingsbehoefte volgen, in plaats van dat zij de mogelijkheden dicteert. Met een flexibele portefeuille kan je snel inspelen op onderwijsveranderingen en gewijzigde leerlingen- of studentenaantallen. Wij geven hier handen en voeten aan. In de vorm van een strategisch vastgoedplan of integraal huisvestingsplan (IHP). We geven je grip op het huisvestingsaanbod, brengen het (toekomstig) vraagprofiel in kaart, schetsen de veranderopgave én maken de financiële vertaling. Haalbaarheid van ambities, daar draait het om. Want meten is weten, hebben wij geleerd. Op school.

Integrale afweging van investerings- én exploitatiekosten

Sinds de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het volledige (buiten)onderhoud en de aanpassingen van onderwijsgebouwen, begin 2015, heeft het primair onderwijs meer verantwoordelijkheden en risico’s. Dat biedt echter ook kansen. Schoolbesturen kunnen zelf investeringsbeslissingen nemen, op basis van een integrale afweging van investerings- én exploitatiekosten. Dat maakt een betere inzet van beschikbare middelen mogelijk. Reuze interessant. Maar het vraagt ook om meer expertise. Wij helpen om het vraagstuk glashelder te krijgen, de onderhoudssturing te professionaliseren en de juiste afwegingen te maken. Goede afspraken met de gemeente zijn daarbij ook belangrijk. Dat is soms straf werk, maar nooit strafwerk. Althans, niet voor ons.

Doordecentralisatie

Verantwoordelijk voor de totale instandhouding én de exploitatie van het onderwijsvastgoed? “Geef me dan maar de volledige verantwoordelijkheid over het vastgoed, dan kan ik echt sturen”, is de reactie van steeds meer schoolbesturen. Maar wat betekent dat in de praktijk? Wat zijn de financiële en organisatorische consequenties? Hoe kan ik dat financieren? Voor hoe lang leg ik me vast? En welke risico’s haal ik me dan op de hals? Brink geeft heldere antwoorden op al deze vragen en heeft de tools voor jou ontwikkeld om het vraagstuk transparant en bespreekbaar te maken. Niet alleen tussen schoolbestuur en gemeente, maar ook tussen schoolbesturen onderling.

Uitbesteden beheer en onderhoud

De integrale verantwoordelijkheid voor de huisvesting leidt al snel tot de overweging om het beheer en onderhoud uit te besteden. Want waarom zou je als schoolbestuur de markt niet uitdagen om met de beste oplossingen te komen? Een goede gedachte. Zeker als dit leidt tot zekerheid en minder risico’s. Wij adviseren bij deze afweging en helpen om de vraag helder te formuleren en slim in de markt te zetten. We verzorgen de aanbesteding van A tot Z en ondersteunen bij de selectie en contractering van de meest geschikte marktpartij.

Passende huisvesting

Goede huisvesting, een stimulerende leeromgeving en een functionele onderzoeksomgeving dragen bij aan goed onderwijs en onderzoek.  In plaats van denken in vierkante meters, kan je beter denken in (huidige én toekomstige) activiteiten en gebruikers. Maar wat is een passend concept en wat vraagt dat van de huisvesting en de nabijheid van partners? En hoe zorg je ervoor dat de huisvesting meebeweegt met de veranderingen in de maatschappij? Wij geven dagelijks antwoord op deze vragen. We hebben ruime onderwijsinhoudelijke en bestuurlijke ervaring. Bovendien zijn we sterk in het verbinden van mensen en organisaties. En dat komt niet alleen doordat we vroeger soms moesten overblijven.

Van huiswerk naar uitvoering (bouwmanagement)

Als het huiswerk eenmaal op orde is en de eisen en wensen rondom een bouwproject zijn vastgelegd, is het zaak de ambities in de praktijk te brengen. Brink staat bij wijze van spreken op het schoolplein of campus al klaar om je te helpen. Ambities moeten vertaald worden naar een op maat gesneden huisvestingsconcept. We stellen het Programma van Eisen voor je op, ondersteunen je in de aanbesteding en bij de selectie van de ontwerpende, adviserende en bouwende partijen. Tot en met de oplevering begeleiden we met projectmanagement, kostenmanagement en bouwmanagement. Stippelen de route uit. Stellen de kaders vast. Sturen hier strak op en krijgen het tevens voor elkaar om ruimte te scheppen voor creatieve oplossingen.

Brink biedt hulp

Stel nu dat de capaciteit bij jou als opdrachtgever ontbreekt. Alle medewerkers zijn full time bezig met bestaande opdrachten binnen jouw organisatie. En als zich een nieuwe opgave aandient, hoe geef jij hier dan uitvoering aan? Brink biedt praktische hulp in deze situaties. Wij vervullen namens jouw organisatie de rol van opdrachtgever voor het nieuwe project en zelfs voor jouw huisvestingsorganisatie als jij dit wilt. Dat doen we vaker, zowel voor onderwijsorganisaties als voor gemeenten. Wij starten de projecten op, zorgen voor intern draagvlak en regelen naast nieuwbouw, verbouw en renovatie ook het onderhoud ten behoeve van de instandhouding van jouw onderwijshuisvesting. Zorg jij voor het onderwijs, dan zorgen wij voor jouw huisvesting.

Lees meer over onderzoeksomgevingen

Recente Projecten

Actueel