Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Gebiedsontwikkeling: inzicht in locatie en knelpunten
Kortom, er is enorm veel data beschikbaar. Brink combineert deze informatie in slimme geodata-tools en -analyses die gebruikt worden voor veel verschillende vastgoed vraagstukken. “Geodata is geen oplossing voor een vraagstuk. Het is een middel om projecten te sturen en efficiënter te laten verlopen”, legt Brenda uit. “Geodata geeft veel inzicht in de situatie. Wat voor gebouwen staan er in een gebied? Wie wonen of werken er? Hoe loopt de infrastructuur boven én onder de grond? Allemaal belangrijke vragen bij gebiedsontwikkeling die we met geodata kunnen beantwoorden.”

“Met geodata schetsen we al vroeg in het proces een beeld van de locatie. Ook eventuele knelpunten worden zichtbaar, zoals geluidsoverlast, beschermd natuurgebied of de monumentale status van gebouwen. Daar kan dan in de ontwikkeling rekening mee worden houden.” De enorme bouwopgave in Nederland is volgens Brenda ook een typisch geodata vraagstuk. “Door het woningtekort krijgen we van gemeenten of corporaties regelmatig de vraag wat geschikte plekken zijn om te bouwen en voor welk soort woningen. Op basis van verschillende databronnen, slimme algoritmes en onze eigen vastgoedkennis maken we de mogelijkheden inzichtelijk.”

Maatschappelijke waarden
Geodata wordt ook gebruikt om maatschappelijke waarden te bepalen. “Met een maatschappelijke waarde QuickScan maken we snel inzichtelijk hoe een gebied scoort op thema’s als veiligheid, leefbaarheid en groen in de omgeving. Het is een combinatie van harde data over het gebied, maar ook zachte data als: hoe ervaren de bewoners hun omgeving? Zo’n QuickScan helpt om het gesprek aan te gaan met gemeenten en andere betrokken partijen om de leefomgeving te verbeteren.”

Sturingsinstrument in grootschalige projecten
Het beheren en visualiseren van geodata op één plek, maakt het een belangrijk sturingsinstrument in grootschalige projecten. “We verzamelen alle geodata op verschillende datalagen in één online platform. Iedereen werkt dus in hetzelfde systeem en met dezelfde informatie. Geografische data kan worden aangevuld met projectspecifieke data, zoals bewonersonderzoek. En als informatie in de loop der tijd verandert, wordt dat geregistreerd. Daarnaast voeren we vaak analyses uit die nog meer inzicht geven. De verschillende datalagen maken het mogelijk om scenario’s uit te werken en keuzes te onderbouwen.”

Warmtenet in Zwolle
Een voorbeeld van project waarin geodata een belangrijke rol speelt, is de aanleg van een duurzaam warmtenet in de gemeente Zwolle. Een langdurig en ingewikkeld project met veel stakeholders. Voor dit project ontwikkelde Brink een geografisch informatiesysteem (GIS) met veel verschillende informatielagen. Brenda: “Er staat in hoeveel gebouwen er in het plangebied zijn, wie de eigenaren zijn en de afnemers van het warmtenet. Daarnaast bevat het informatie over de warmtevraag in de wijken. En over infrastructuur in de grond, waarmee rekening moet worden gehouden bij de aanleg van het warmtenet. Door deze datalagen over elkaar heen te leggen en te analyseren, werken we verschillende scenario’s uit van de businesscase, de route en bijvoorbeeld de mogelijkheid voor toekomstige uitbreiding. Zo worden er gegronde technische keuzes gemaakt, nog voordat alle details van het plan zijn uitgewerkt.”

Beheer en onderhoud: digitale vastgoedogen
Niet alleen bij ontwikkeling, maar ook bij beheer en onderhoud is geodata een waardevolle bron van informatie. “Het helpt bijvoorbeeld bij het maken van een meerjarenondehoudsbegroting voor woningcorporaties. In een MJOB worden de onderhoudsgevoelige elementen van de buitenschil geïnventariseerd, voor de hele vastgoedportefeuille. Hoeveel vierkante meter metselwerk is er? Hoeveel kozijnen, ramen enz. We bepalen die hoeveel heden met zogenoemde digitale vastgoedogen. Door openbare geografische data, zoals de Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN) en de Basisregistratie gebouwen, slim te combineren en analyseren wordt de hoeveelheid gevel-en dakoppervlak bepaalt. Zo wordt een eerste inventarisatie gemaakt, zonder een inspecteur op pad te sturen.”

Integraal werken vanuit eenduidige informatie
Onze toegevoegde waarde is dat we geodata combineren met expertise op verschillende vakgebieden. En de specifieke vragen die spelen binnen een project. Vaak vraagt de klant niet direct om het gebruik van geografische data. Het is een middel van Brink om de klant goed te ondersteunen, te adviseren en integraal te werken vanuit eenduidige informatie. Alleen met zo’n integrale aanpak kunnen we alle opgaven in een plangebied goed combineren, voor een echt duurzame en leefbare gebouwde omgeving.”