Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Organisatiedoelstellingen

De wereld van bouw, huisvesting, vastgoed en infra maakt een omslag door. En al vinden wij dit een boeiend gegeven, voor jou levert dat hoofdbrekens op. Gemeenten krijgen er steeds meer taken bij en krijgt in steeds meer (verduurzamings)opgaven de regierol toebedeeld. De kwaliteit van de zorg staat onder druk door afnemende financiële ruimte en snelle veranderingen, die vragen om flexibilisering van vastgoed. De (kern)taken en het financieel beleid van woningcorporaties zijn onderwerp van publieke discussie, waarbij de opdrachtgevende rol (opnieuw) vormgegeven moet worden. Bouwbedrijven bevechten elkaar op het gebied van prijs én kwaliteit.

Een heldere toekomstvisie is essentieel. Welke rol wil je spelen en welke verantwoordelijkheden, taken en doelstellingen passen daarbij? Het definiëren en concretiseren van de juiste visie en bijbehorende doelen, is een hartstochtelijke bezigheid van Brink. En jij kunt daar gebruik van maken.

Doeltreffend beleid

Een organisatie heeft goed beleid nodig om de juiste richting en het doel te bepalen. En moet vervolgens de middelen kiezen om daar te komen. Brink heeft het dan ook bij voorkeur over ‘doeltreffend’ beleid. Je moet het per slot van rekening wel voor elkaar krijgen. Ons advies en onderzoek helpt daarbij. Zo ontwikkelen wij vastgoedbeleid bij gemeenten of onderwijsinstellingen. Of beleidsinstrumenten en evaluatiemethoden voor de rijksoverheid. We onderzoeken de effecten van diverse trends en ontwikkelingen – van mondiaal tot lokaal – voor ministeries of een parlementaire enquêtecommissie. Zo weten we ook wat er speelt in jouw sector, nu én straks.

Inmiddels weten we beleidsvraagstukken steeds vaker te koppelen aan data, zodat we modellen kunnen maken om beleidssimulaties te doen. Zo kan je vooraf op verschillende facetten (vastgoed raakt immers direct aan keuzes op het gebied van duurzaamheid, HRM, mobiliteit, ICT etc.) inzichtelijk maken wat de implicaties van voorgestelde beleidskeuzes zijn. Dat leidt tot meer integrale keuzes. En daarna kan je op basis van deze modellen continu bij blijven sturen.

Professionalisering organisatie

In een tijd waarin middelen onder druk staan, wordt meer dan ooit de toegevoegde waarde van organisatieonderdelen ter discussie gesteld en het management kritisch tegen het licht gehouden. Brink staat organisaties bij – bijvoorbeeld door middel van een quick scan – om inzicht te krijgen in hun prestaties en de mogelijkheden voor verbetering. Zo houden we vele gemeentelijke vastgoedorganisaties een spiegel voor en kijken zo naar de meest optimale organisatieinrichting, werkprocessen en formatie.

Vaak is er ruimte voor verbetering van de samenwerking met beleidsafdelingen of de markt, de benutting van kennis en competenties en de kwaliteit van sturingsinformatie. Doel? Verhoging van het maatschappelijk, organisatorisch én financieel rendement en sturing in lijn met de verantwoordelijkheden.

Van inkoop en aanbesteding naar professioneel opdrachtgever

Eén van de grote veranderingen in de sector is de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Taken, verantwoordelijkheden en risico’s zijn anders verdeeld en vragen daarmee andere werkwijzen en competenties van organisaties. Deze nieuwe werkwijzen worden vaak in (pilot)projecten ‘uitgeprobeerd’. Half. En dat is jammer. Want medewerkers worden tijdelijk vrijgemaakt of er wordt een adviseur ingezet, maar in de staande organisatie verandert doorgaans niets. Terwijl het ‘traditionele’ project niet meer bestaat.

Brink kan laten zien wat er nodig is om organisaties zó in te richten dat ‘innovatief aanbesteden’ geen bijzonderheid meer is en alle relevante facetten op de juiste plek belegd zijn in de organisatie. Inkoop en aanbesteden zijn dan te smalle begrippen. Het gaat om de inrichting van de opdrachtgevende rol binnen de gehele organisatie. Met een structurele borging van kennis en werkwijzen en zodat iedereen weet wat hij moet doen.

Actueel

Recente Projecten