Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Onze Expertise

Complexe opgaven integraal benaderen, daar gaat ons hart bij Brink sneller van kloppen. We verbinden functies, disciplines, partijen, belangen, behoeftes, geldstromen, participatie en communicatie tussen partijen. Alleen door die verbinding te leggen en samenhang te creëren tussen de uiteenlopende facetten, ontstaat een integrale en gedragen gebiedsontwikkeling. We werken daarvoor vanuit een procesgerichte én inhoudelijke aanpak. De ene keer bij een grootschalige gebiedsontwikkeling zoals Brainport Smart District. De andere keer op deelaspecten zoals de aanbesteding voor Hof van Holland, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Waalsprong in Nijmegen. Daarbij zetten we diverse disciplines en expertises in.

Project, proces- en programmamanagement

We begrijpen de complexiteit binnen bestuurlijke, ambtelijke en projectorganisaties. Hoe kunnen we het proces daarbinnen zo goed mogelijk inrichten? Hoe zorgen we dat het schip de juiste koers vaart? Daar gaat het ons om. Van planontwikkeling tot realisatie en exploitatie. Altijd met een focus op de lange termijn. Zonder de context van een opgave uit het oog te verliezen. Soms op basis van vooraf vastgestelde kaders (GOTIK-aspecten). En soms staat de stip op de horizon vast, maar is nog niet bepaald via welke weg en op welke wijze je daar komt. Dan sturen we op haalbaarheid, tempo, efficiëntie en flexibiliteit. En een prettige samenwerking en soepele communicatie met alle betrokken partijen.

Meer weten? Bekijk deze projecten eens.

Strategie & samenwerking

Afhankelijk van de opgave kunnen private marktpartijen of publieke partijen (zoals gemeente, woningcorporatie of provincie) initiatiefnemer zijn. Er zijn in ieder geval altijd diverse partijen betrokken. Daarnaast kenmerken ruimtelijke ontwikkelingen zich door lange doorlooptijden, onzekerheden en onvoorspelbaarheden. Een goed samenwerkingsproces is daarom van groot belang.

Wij faciliteren het samenwerkingsproces en verplaatsen ons in de betrokken partijen. We werken samenwerkingsvormen en modellen verder uit. Passend bij de verschillende risico’s, rollen, taken en verantwoordelijkheden. Uiteraard afhankelijk van de betrokkenen en de context van het toekomstige project. Daarnaast ondersteunen we bij het opstellen en sluiten van overeenkomsten en het faciliteren van grondtransacties.

Meer weten? Bekijk deze projecten eens.

Financiële haalbaarheid

Het evenwicht tussen de vele uiteenlopende behoeftes en de financiële middelen die daarvoor nodig zijn. Daar ligt de uitdaging van gebiedsontwikkeling.

Het vinden van dat evenwicht begint bij een solide business case. Hierbij leggen we doelstellingen naast betaalbaarheid en financierbaarheid. Wij richten ons daarbij niet alleen op de financiële onderbouwing, haalbaarheid en strategie van een plan, maar ook op de maatschappelijke impact.

We zetten daarvoor gebiedsdata in en inventariseren de individuele behoeftes van stakeholders. Zo kunnen financieel én maatschappelijk haalbare gebiedsontwikkelingen gerealiseerd worden. En ook realistische investerings- en exploitatiemodellen met de bijbehorende financieringsmogelijkheden.

Meer weten? Bekijk deze projecten eens.

Datagedreven besluitvorming

Gebiedsontwikkeling kan niet zonder data. Data maakt alles inzichtelijk. Maar met alleen data ben je er niet. Om een goede afweging te kunnen maken, plaatsen we data altijd in de context van de ruimtelijke opgave.

Op welke wijze draagt een potentiële gebiedsontwikkeling bij aan je maatschappelijke doelstellingen, zoals duurzaamheid of betaalbaar wonen? Of hoe bepaal je welk gebied de meeste ontwikkelpotentie heeft? Hiervoor brengen we, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve data, de kenmerken van een gebied in kaart. We begeleiden vervolgens het keuze- en besluitvormingsproces binnen zo’n vraagstuk.

Meer weten? Bekijk deze projecten eens.

Actueel

Recente projecten