Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Grip op jouw vastgoed

Grip op vastgoed is de basis. Pas daarna kan je aan de slag met portefeuilleanalyses, met variantenstudies, met de uitwerking van strategieën. Hoe ziet mijn huidige vastgoedportefeuille eruit? Welk deel is in eigendom en welk deel kent een huurconstructie? Hoe presteert mijn vastgoed? Functioneel, financieel en op specifieke onderdelen zoals qua energieprestatie? Wat valt op in mijn meerjaren onderhoudsprognose? Voorbeelden van vragen die hierbij een rol spelen. Wij zijn dol op data-analyses en gaan hier graag mee aan de slag. We vertalen de in beginsel platte data naar bruikbare inzichten. We vullen data aan waar nodig op basis van gefundeerde aannames. Door middel van slimme doorsnedes geven we je grip op jouw vastgoedportefeuille. Dé basis voor professionele portefeuillesturing.

De match tussen vraag en aanbod

Of het nu gaat om woningen, winkels, kantoren of ander vastgoed, de behoefte aan vastgoed verandert in een steeds sneller tempo. Als vastgoedeigenaar kan je daar misschien wakker van liggen, wij vinden het prachtig. Voor Brink is het bijna een roeping om vraag en aanbod duurzaam te matchen. We brengen de actuele situatie in kaart en maken samen met jou een inschatting van de vraagontwikkeling, zowel kwantitatief (wie zijn de toekomstige gebruikers en hoeveel vastgoed hebben zij nodig?) als kwalitatief (waar moet het toekomstige vastgoed aan voldoen?).

Vervolgens bepalen we in welke mate jouw huidige vastgoedaanbod aansluit op deze (toekomstige) vraag. Deze ‘match’ tussen vraag en aanbod geeft inzicht in de veranderopgave. Om invulling te geven aan deze opgave werken we meerdere strategieën uit, die we vervolgens objectief met elkaar vergelijken. Iedere strategie bestaat uit beoogde aanpassingen in de vastgoedportefeuille (nieuwbouw, verbouw, sloop, verkoop) en de bijbehorende planning. Een vastgoedstrategie is pas compleet indien deze ook inzicht geeft in de financiële consequenties, een gedegen risicoanalyse en bijpassende beheersmaatregelen. Daarmee verzamelen we alle input die nodig is voor gedegen besluitvorming.

Van data naar sturingsinformatie

De digitalisering van de maatschappij zorgt voor de ontsluiting van steeds meer gegevens. Maar hoe behoud jij het overzicht? Met Business Intelligence helpen wij organisaties om hun vastgoeddata op orde te brengen, gegevens op een slimme manier aan elkaar te koppelen en hier de maximale informatiewaarde uit te halen. Resultaat: een schat aan inzichten, die het mogelijk maken écht te sturen op de prestaties van het vastgoed. We analyseren jouw vastgoeddata en relevante andere data, maken de actuele prestaties inzichtelijk én geven een doorkijk naar de toekomst. We definiëren samen met jou kritieke prestatie indicatoren. Met BrinkBI ontwikkelen we een dashboard, voor jou op maat. Maximaal gericht op het faciliteren van besluitvorming. Zodat je stevig aan het stuur zit.

Prestatiemeting vastgoed

Bij een vastgoedprestatiemeting scheiden we het kaf van het koren en duiden we alle nuance er tussenin. Maar wanneer behoort vastgoed tot het koren? En wanneer tot het kaf? Duurzaamheid, de juiste locatie, gebruikerstevredenheid, een hoog financieel rendement? Brink helpt om passende prestatie-indicatoren te benoemen, die aansluiten op jouw strategisch beleid en de daaruit volgende doelstellingen. Flexibiliteit? Historische waarde? We maken de prestaties van de vastgoedportefeuille objectief meetbaar en vergelijkbaar. En we kijken naar onderliggende verbanden. Dit geeft niet alleen inzicht, het brengt ook knelpunten en kansen aan het licht. En levert daarmee input voor de onmisbare portefeuillesturing of het huisvestingsplan. Zodat de toekomstige portefeuille aansluit bij aspecten die jij belangrijk vindt.

Strategische onderhoudsvisie

Als je ergens van houdt, moet je het onderhouden. Elk jaar worden er miljarden besteed aan de instandhouding van vastgoed. Brink ziet veel partijen echter worstelen met de sturing. Moet het nu conditieniveau 2 zijn of toch 3? Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zitten met deze vraag, maar het antwoord zegt eigenlijk niet zo veel. Welke gebreken brengen de bedrijfsvoering echt in gevaar? En waar wil je dat het glimt? Daar draait het om.

In samenwerking met de Dienst Vastgoed Defensie ontwikkelde Brink een raamwerk, gebaseerd op de NEN 2767. Wil je geen ‘verweerde gevel’ of maakt het je niet uit? Spreek dat af. De ingewikkelde materie van gebouwonderhoud vertaald in eenvoudige strategieën, maar wel zo intelligent dat directie en operatie elkaar verstaan. Zodat ieder inzicht heeft in elkaars belangen en ook daarop kan worden gestuurd.

Verduurzaming van jouw portefeuille

Van ambities naar concrete plannen voor de verduurzaming van jouw vastgoedportefeuille. Daar helpen we graag bij. Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van een routekaart. Het resultaat van dit traject is een document waarin is vastgelegd hoe je de doelstellingen uit het Klimaat- en Energieakkoord wilt gaan behalen. Het beschrijft de verduurzamingsstrategie van zowel bestaand als nieuw vastgoed. We geven overzicht, een kader, van waaruit expliciete keuzes kunnen worden gemaakt.

Het dashboard dat wij hebben ontwikkeld vormt daarbij het hart van de operatie. Dit dashboard geeft alle benodigde informatie voor de verduurzaming in één oogopslag weer. In het dashboard kan jij relevante doorsnedes maken en verduurzamingsstrategieën opstellen. Voor de gehele portefeuille of een deel daarvan. Uiteraard met inzicht in de benodigde investeringen, de impact op de exploitatiekosten en de impact op jouw CO₂-uitstoot. Daarmee heb jij een instrument in handen om de verduurzamingsambities te vertalen in concrete plannen.

Brink Data Science

Binnen de vastgoedsector is er steeds meer data beschikbaar. De kunst zit ‘m in de vertaling hiervan naar informatie waar je écht iets aan hebt. Bij Brink Data Science gebruiken we gegevens en wiskundige technieken voor het verkrijgen van meer inzicht en voor het nemen van betere beslissingen. Big data, artificial intelligence, slimme wiskundige technieken, allemaal toegepast op jouw vastgoed. Samen met jou kijken we terug en vooruit: wat is er gebeurd en waarom, wat gaat er gebeuren en hoe kunnen we onze eigen toekomst beïnvloeden? Zo voorzien we je van het allerbeste vastgoedadvies. Welkom bij Brink Data Science.

Recente Projecten

Actueel