Verbind jij jouw expertise graag aan unieke uitdagingen in de bouw, infra en vastgoed?

Hartstochtelijk beheerst

In het hart van bouw, infra en vastgoed voel je de trillingen – de ontwikkelingen in projecten – als eerste. Projecten worden complexer. Grotere omvang. Steeds minder tijd. Met alle ogen terecht op de kosten gericht. En waar complexe samenwerkingen aan de orde van de dag zijn. Grip op deze veranderingen is essentieel. Dat betekent schaken op meerdere borden. Vanuit het faseren en structureren van projecten. En vorm te geven aan de samenwerking.

Het betrekken van de mens en zijn visie op verandering op het proces is belangrijker dan ooit! Net zoals een efficiënte sturing binnen het project. Wij helpen het samen met jou ‘in de kladden te houden’. Wij doen dit in de boardroom. Wij doen dit op de bouwplaats. Wij doen dit met Informatiemanagement, op het gebied van samenwerking, Risicomanagement, Kwaliteitsmanagement, Systems engineering en planningsmanagement.

Informatiemanagement

Complexe projecten zijn een spreekwoordelijk kolfje naar onze hand. We kunnen dat zeggen omdat Brink het perfect op orde heeft. Voor de aansturing van projecten is informatie essentieel. De hoeveelheid informatie in projecten groeit. Onze ervaring met het bouwwerk informatie model (BIM), informatiestructuren en het gebruik van onze tools zorgen ervoor dat teams op precies het goede moment beschikken over de juiste informatie voor de sturing van hun project.

Ondersteuning van opdrachtgevers en opdrachtnemers op strategisch en tactisch niveau om het informatiemanagement proces in te richten en te beheersen is ons op het lijf geschreven. We beantwoorden de vraag wat goed informatiemanagement op organisatieniveau betekent. Daarnaast vertalen we dit naar projecten en processen zodat betrokkenen tijdig beschikken over juiste, actuele en betrouwbare informatie.

Integrale samenwerking

Opgaves in de bouw- en infrasector worden integraler, complexer en langduriger. Dit vraagt om échte samenwerking tussen de grote hoeveelheid betrokken disciplines. Alleen traditionele overtuigingen en terugkerende tegengestelde gedragspatronen belemmeren dit. Maar, waarom moeilijk doen als het samen kan? En met veel plezier graag. Zodat we samen nog mooiere prestaties kunnen neerzetten. Wij zien dat zachtere factoren in projecten steeds meer worden geaccepteerd. Brink geeft een impuls aan samenwerkingen binnen teams en tussen partijen. Door aandacht hieraan te besteden help je teams excelleren in het bereiken van hun doelen. En dat gaat verder dan een project.

We faciliteren project-start-ups en follow-ups, coachen en begeleiden teams. Als facilitator en teamcoach staan we midden tussen de teamleden. We observeren, luisteren en interveniëren waar nodig. Natuurlijk gebruiken we hiervoor een gestructureerde aanpak, ordenen wat is besproken en maken bespreekbaar wat normaal onbesproken blijft.

Risicomanagement

Als risicomanager zijn we feitelijk scenarioschrijver. Schrijver van meerdere scenario’s tegelijk welteverstaan. We spelen met de opdrachtnemer vooraf en tijdig in op mogelijke gebeurtenissen: positief en negatief, intern en extern, op het gebied van techniek, kwaliteit, omgeving, organisatie en samenwerking. Binnen de projectorganisatie maken wij deze scenario’s in brainstormsessies inzichtelijk, bespreekbaar en kwantificeerbaar. Om de uitkomsten te verwerken in een integrale risicoanalyse. Zo wordt de projectorganisatie risico- en kansenbewust en kan zij tijdig besluiten om actie te ondernemen.

Gezamenlijk definiëren wij de beheersmaatregelen, evalueren we de impact en stellen deze waar nodig bij. Met een quick scan of een complete Monte Carlo simulatie. Door het risicomanagement volledig te borgen, ontstaat een transparant en beheersbaar proces. Want een scenario met een zogenaamd ‘open einde’, dat sluiten we zoveel mogelijk uit. Dat zul je begrijpen.

Kwaliteitsmanagement

Wij managen processen, signaleren tijdig afwijkingen, nemen passende maatregelen en evalueren het proces. Continu. En dat allemaal voor één groot goed, de kwaliteit. Door de introductie van geïntegreerde contracten en procesnormen, ligt steeds meer nadruk op het aantonen van de proceskwaliteit binnen het project. Wij richten, samen met de opdrachtnemer, een kwaliteitsmanagementsysteem in volgens de normen. Een systeem dat past bij de competenties van jouw organisatie en het project. Van systeem, via proces naar uiteindelijk de productkwaliteit.

Daarnaast zetten we onder meer systeemgerichte contractbeheersing (SCB) in voor een optimale handhaving en monitoring van het kwaliteitssysteem. Hiervoor ademen we standaarden zoals de ISO-15288. Dat we dit doen met daarvoor gecertificeerde Lead Auditors, mag geen verrassing meer zijn.

Systems Engineering

Wij kunnen er lang omheen dralen. We kunnen er kort over zijn. Systems Engineering is in één woord: structuur. Tegenwoordig eist de opdrachtgever steeds vaker dat de opdrachtnemer aantoonbaar voldoet aan de functionele voorwaarden en specificaties uit het contract. Terecht overigens. Wij verzorgen een diepgaande contractanalyse naar deze eisen en brengen de benodigde heldere en effectieve structuur aan. Met deze heldere structuur leggen we raakvlakken bloot en zijn prestaties aantoonbaar te valideren en te verifiëren aan de contracteisen. Alle betrokken projectmedewerkers krijgen hierdoor inzicht in het nut en de noodzaak van Systems Engineering en wij coachen hen in de werkwijze die hiervoor benodigd is.

Planningsmanagement

De projectaanpak inbedden, overzicht creëren en raakvlakken monitoren; dat noemen wij planningsmanagement. Samen met jou maken we natuurlijk de ‘balkenplanning’, maar belangrijker is dat wij daarin met het team zorgen dat er een integrale aanpak ligt die staat als een huis en die gedragen wordt. Daarbij maken we ook de raakvlakken tussen personen en projecten inzichtelijk zodat hier goede én reële afspraken over gemaakt worden.

En de wereld die verandert? Dat hoort bij ons werk. Wij brengen in beeld wat de impact van de verandering op het project is, zodat het project hierop bijgestuurd kan worden. En natuurlijk ook andersom, hoe organiseren we het project zodat je de mogelijkheid hebt om veranderingen op te vangen? Zo maken we van planning een écht sturingselement en middel om de verbinding in het team te versterken.

Actueel

Recente Projecten